T?umacz j?zyka bia?oruskiego

T?umaczenia to jedna z dziedzin komunikacji j?zykowej. Biura ?wiadcz?ce us?ugi w ich zakresie oferuj? klientom szeroki, zarwno pod wzgl?dem r?norodno?ci przek?adw jak i j?zykw, wachlarz ?wiadcze?. Mamy do dyspozycji ju? nie tylko t?umaczy tych najbardziej popularnych j?zykw jak niemiecki czy angielski, ale tak?e specjalistw takich jak t?umacz bia?oruski. Jak wynika z obserwacji, zapotrzebowanie na fachowcw specjalizuj?cych si? w zakresie przek?adw tak ma?o rozpowszechnionych j?zykw stale ro?nie, co w obliczu poszerzaj?cych si? kontaktw mi?dzynarodowych nie powinno dziwi?. Bia?oruski j?zyk u?ywany jest obecnie przez ok. 9 milionw ludzi na ?wiecie, co daje mu niezbyt wysok? pozycj? w rankingu najcz??ciej stosownych j?zykw.Mi?sk bia?oruski

Obszar, na ktrym jego znajomo?? jest najwi?ksza to Europa Wschodnia, natomiast w pozosta?ej cz??ci globu liczba osb w?adaj?ca j?zykiem bia?oruskim nie pozwala na swobodn? komunikacje mi?dzynarodow?. W Polsce, pomimo tego ?e s?siaduje ona bezpo?rednio z Bia?orusi?, sytuacja jest bardzo podobna, dlatego te? t?umacz bia?orusko-polski jest tak po??danym fachowcem. Zapotrzebowanie na przek?ady w zakresie bia?oruskiego odnosi si? zarwno do ich formy pisemnej, jak i ustnej. T?umacz bia?oruski, w zale?no?ci od tego w jakiej dziedzinie t?umacze? si? specjalizuje, zajmuje si? realizacj? przek?adw literackich, technicznych, medycznych, finansowych, przysi?g?ych i wielu innych.

Du?e pole dzia?ania daj? mu tak?e t?umaczenia przysi?g?e i ustne, nale??ce do grupy najbardziej skomplikowanych translacji. W obr?bie przek?adw ustnych, t?umacz bia?oruski wykonuje t?umaczenia konsekutywne i symultaniczne, nazywane oglnie przek?adami konferencyjnymi. T?umaczenie symultaniczne najcz??ciej wykorzystuje si? przy okazji du?ych, pod wzgl?dem ilo?ci uczestnikw, przedsi?wzi??, natomiast konsekutywne raczej na kameralnych spotkaniach, np. biznesowych.

W obr?bie przek?adw symultanicznych wykorzystuje si? zazwyczaj albo t?umaczenia kabinowe albo szeptane. Je?eli w?rd uczestnikw konferencji tylko par? osb w?ada j?zykiem bia?oruskim, to t?umacz polsko-bia?oruski zazwyczaj t?umaczy wypowied? prelegenta szeptem, stoj?c w bezpo?redniej odleg?o?ci od s?uchaczy, a w przypadku, gdy j?zyk bia?oruski zna wi?ksza cz??? audytorium najlepiej sprawdzaj? si? t?umaczenia z u?yciem specjalistycznego sprz?tu, tzn. d?wi?koszczelnej kabiny, w ktrej zasiada t?umacz bia?oruski, s?uchawek, mikrofonw itp. Zastosowanie takich technik translacji pozwala na wykonywanie t?umaczenia rwnolegle z wypowiedzi? w j?zyku obcym. T?umaczenie konsekutywne przebiega w zupe?nie inny sposb, tzn. t?umacz bia?oruski przek?ada wypowied? mwi?cego w czasie specjalnych pauz lub po ca?kowitym jej zako?czeniu.

Wybr okre?lonego rodzaju t?umaczenia warunkowany jest typem przedsi?wzi?cia, jego miejscem, a tak?e mo?liwo?ciami finansowymi klienta. Warto w tym miejscu zaznaczy?, ?e r?nice mi?dzy cen? za przek?ad symultaniczny i konsekutywny s? znaczne, z korzy?ci? dla tego drugiego, natomiast w ka?dym przypadku wysoko?? kosztw silnie determinuje ma?a powszechno?? j?zyka bia?oruskiego. Za ustne t?umaczenie np. j?zyka angielskiego zap?acimy zazwyczaj mniej ni? za to samo w j?zyku bia?oruskim. R?nice w cenach zauwa?ymy te? porwnuj?c koszt zwyk?ego t?umaczenia z j?zyka lub na j?zyk bia?oruski, a przek?adu przysi?g?ego w takim zakresie.

Wiza bia?oruska

T?umacz przysi?g?y j?zyka bia?oruskiego to specjalista najwy?szej klasy, ktrego us?ugi mog? zaproponowa? tylko nieliczne biura t?umaczeniowe, co wynika przede wszystkim z ich ma?ej liczby obecnie w Polsce dzia?a tylko dwudziestu pi?ciu t?umaczy przysi?g?ych. Taka sytuacja to nie tylko skutek specyfiki j?zyka bia?oruskiego, ale tak?e trudno?ci jakie wi??? si? z uzyskaniem tytu?u przysi?g?ego i wynikaj?cych z niego obowi?zkw. T?umacz bia?oruskiego j?zyka chc?c zdoby? uprawniania do wykonywania zawodu t?umacza przysi?g?ego musi spe?ni? szereg warunkw okre?lonych w ustawie o zawodzie t?umacza przysi?g?ego w Polsce, z ktrych ten najwa?niejszy odnosi si? do obowi?zku zdania specjalnego egzaminu pa?stwowego. Wymaga to nie tylko perfekcyjnej znajomo?ci j?zyka polskiego i bia?oruskiego, ale tak?e wielu zagadnie? prawnych, z ktrymi t?umacz polsko-bia?oruski ma do czynienia na co dzie? w swojej p?niejszej praktyce zawodowej. Otrzymanie tytu?u przysi?g?ego nadaje t?umaczowi uprawnienia, ktre znacznie wykraczaj? poza kompetencje t?umaczy wykonuj?cych zwyk?e t?umaczenia ustne i pisemne.

T?umacz przysi?g?y j?zyka bia?oruskiego zajmuje si? przek?adem r?nego rodzaju dokumentw urz?dowych, procesowych itp., a tak?e uwierzytelnianiem odpisw takich dokumentw, jak rwnie? po?wiadczaniem t?umacze? i ich odpisw wykonanych przez inne osoby. W zakresie przek?adw ustnych jego rola sprowadza si? do realizacji t?umacze? podczas r?nych rozpraw s?dowych, ?lubw w urz?dach, podpisywania aktw notarialnych i wielu innych. Tutaj t?umacz bia?oruskiego tak?e sporz?dza dokumenty i po?wiadcza je swoim podpisem oraz piecz?ci?. Cena za realizacj? t?umacze? przysi?g?ych, czy to ustnych czy pisemnych jest wy?sza ni? cena zwyk?ych t?umacze? w j?zyku bia?oruskim, co wydaje si? ca?kowicie uzasadnione bior?c pod uwag? trudno?? w realizacji tego typu przek?adw, wymagania jakie stawia si? przed t?umaczem przysi?g?ym, a tak?e odpowiedzialno?? jaka na nim ci??y.

T?umacze specjalizuj?cy si? w przek?adzie j?zyka bia?oruskiego pracuj? albo dla firm t?umaczeniowych albo te? prowadz? w?asn? dzia?alno?? samemu ustalaj?c warunki wsp?pracy z klientem. Mimo ?e t?umacz bia?oruskiego to nadal niszowy specjalista, nie mo?na narzeka? na ma?y wybr ofert. Jako ?e konkurencja na rynku us?ug t?umaczeniowych jest du?a, firmy wychodz? naprzeciw oczekiwaniom klientw i cz?sto oferuj? bardzo korzystne warunki, tak?e na przek?ady j?zykw zaliczanych do tych trudniejszych i mniej powszechnych, jakim jest bia?oruski j?zyk.

Strj ludowy